Industria-jabetzaren ustiapen-ziurtagiriak ematea

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Emandako patenteen ustiapena ziurtatzea, erregelamenduak ezarritako irizpide eta arau orokorretara egokituz.

Nori Zuzendua

Asmakari edo eredu baliagarrietarako emandako patenteak.

Araudia
 • Ley 11/86 de 20 de marzo, de PATENTES (BOE 26-03-86), modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (BOE nº 313, de 31 de diciembre de 1998)


 • Real Decreto 2245/86 de 10 de octubre, por el que se aprueba el REGLAMENTO para la ejecución de la LEY 11/86 de PATENTES (BOE 31-10-86)


 • Ley 11/1988, de 3 de Mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (BOE 05-05-1988 nº 108)


 • Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley de protección jurídica de las topografías de los productores semiconductores. (BOE 08-12-1988 nº 294)


 • Real Decreto 149/1996, de 2 de febrero, por el que se amplia la protección jurídica de las topografías de los productores semiconductores a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. (BOE 08-03-1996)


 • Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial (BOE 08-04-94).


 • Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de alimentación.


 • Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.


 • Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación.


 • Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/86 de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44 CE, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.


 • Real Decreto 2424/86, de 10 de octubre. Aplicación Convenio sobre concesión de patentes europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973.


 • Real Decreto 1123/1995, de 3 de julio, para la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1.970. (BOE nº 214 de 07/09/95)


 • Modificaciones del Reglamento de Ejecución del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), adoptado por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes (Unión del PCT) en su vigésimo cuarto periodo de sesiones (11º ordinario) el 1 de octubre de 1997.


 • Orden de 19 de junio de 2001 por la que se establecen reducciones en las tasas de búsqueda internacional a los solicitantes de ciertos paíse- Ley 3/2000, de 7 de enero, de protección de las variedades vegetales.


 • Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000.


 • Ley 17/2001, de 7 de diciembre de MARCAS (BOE 08-12-2001)


 • Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre.


 • Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. (BOE 8.07.2003)


 • Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas.


 • Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio de 1998, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial. (BOE nº 194, de 14 de agosto de 1998)


 • Resolución de 17 de septiembre de 1998, de las Cortes Generales, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial. (BOE nº 231, de 256 de septiembre de 1998)


 • Real Decreto 278/2000, de 25 de febrero, por el que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial.


 • Orden de 12 de febrero de 1999 por la que se modifican las cuantías de las tasas percibidas por determinados servicios de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de reclasificación de los precios públicos y tasas percibidos por los servicios de información.


 • Resolución de 4 de abril de 2003, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración -Protocolo General- suscrito entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para establecer el marco de cooperación y prestación de servicios en materia de sistemas de patentes e información tecnológica. (BOE 22.04.2003).

Harremanak norekin

Arabako Lurralde Ordezkaritza 
Tel.: 945 01 77 70

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza 
Tel.: 943 02 25 00

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza 
Tel.: 94 403 14 00

Erantsi beharreko agiriak

Eskaera orokorra


Dagokion tasa

Industria-jabetza, ustiapen-ziurtagiriak: Autolikidazio

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

Arabako Lurralde Ordezkaritza
Samaniego, 2
01008-Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 017770
Faxa: 945 017051

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Easo, 10
20006-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 022500
Faxa: 943 022542

Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza
Concha jenerala, 23
48010-Bilbao
Tel.: 94 4031400
Faxa: 94 4031445

Tramiteen deskripzioa

---


Egitura Atal Ebazlea

---


Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

Eskaera orokorra

Bestelako Agiriak

---


Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

07/01/2016