2. eta 3. Kategoriako Instalazio Erradioaktiboen Ikuskapena

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak


Egitura atal kudeatzailea

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

 2. eta 3. kategoriako instalazio erradioaktiboak kokatzeko, eraikitzeko eta muntatzeko proiektuarekin, instalazioak ustiatzen diren aldian egiten diren aldaketekin, eta instalazioen eraispenarekin eta itxierarekin zerikusia duen orotan ikuskapenen izapideak arautzea

Nori Zuzendua

Euskal Autonomia Erkidegoko 2. eta 3. kategoriako instalazio erradioaktiboak.

Oharra: TSNK-k egiaztatutako ikuskatzaileek 2. eta 3. kategoriako instalazio guztiak ikuskatuko dituzte urtean behin.

Araudia
 • Ley 25/1964, de 29 de abril de 1964 (B.O.E. 4-05-1964). sobre Energía Nuclear.

 • Decreto 2177/1967 (B.O.E. 18-09-1967), por el que se aprueba el Reglamento sobre Cobertura de Riesgos Nucleares.

 • Ley 15/1980, de 22 de abril de 1980 (B.O.E. 25-04-1980). de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Reformada por la Ley 33/2007, de 7 de noviembre (B.O.E. 08-11-2007)

 • Real Decreto 1157/1982 (B.O.E. 07-06-1982), por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.

 • Reglamento (Euratom) nº 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de 1993, (D.O.C.E. 19-06-1993) relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros

 • 295/1994 DEKRETUA, uztailaren 12koa (1994-07-22ko), Eskualdaketen Askotariko Batzordearen 1994ko maiatzaren 31ko Akordioa, bigarren eta hirugarren mailako instalazio erradioaktiboen alorreko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomi Elkarteari egozteari buruzkoa, onartzen duena.

 • Real Decreto 1549/1994 (BOE 22-7-1994), sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la CAPV.

 • Real Decreto 1841/1997 (B.O.E.19-12-1997), sobre criterios de calidad en medicina nuclear.

 • Real Decreto 1566/1998 (B.O.E. 28-05-1998), sobre criterios de calidad en radioterapia.

 • Ley de tasas 14/1999, de 4 de mayo de 1999 (B.O.E. 05-05-1999)

 • Real Decreto 1836/1999 (B.O.E. 31-12-1999), sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

 • Real Decreto 783/2001 (B.O.E. 26-07-2001), sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.

 • Instrucción IS/05, de 26 de febrero de 2003 del Consejo de Seguridad Nuclear (B.O.E. 10-04-2003), por la que se definen los valores de exención para nucleidos.

 • Orden ECO/1449/2003, de 21 de mayo de 2003 (B.O.E. 05-06-2003). sobre gestión de materiales residuales sólidos con contenido radiactivo.

 • Decreto 229/2006 (B.O.E. 28-02-2006), sobre el control de fuentes radiactivas de alta actividad y fuentes raidactivas huérfanas.

 • Real Decreto 551/2006 (B.O.E.12-05-2006), sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.

 • AGINDUA, 2006ko abenduaren 4koa (2006-12-26ko EHAA), Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena. Honen bidez, Industria, Merkataritza eta Turismoko lurralde-bulegoen egitura organikoa eta funtzionala arautzen da.

 • Real Decreto 35/2008 (B.O.E. 18-02-2008), que modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas aprobado por R.D. 1836/1999.

 • Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (B.O.E. 29-07-2009)

 • 514/2009 DEKRETUA, irailaren 22koa (2009-09-24ko EHAA), Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

 • Instrucción IS-28, de 22 de septiembre de 2010 (B.O.E. 11-10-2010), del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre las especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.

 • Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre (B.O.E. 18-11-2010), por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio

 • Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos (B.O.E. 28-05-2011)

 • Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas (B.O.E. 7-10-2011)

Harremanak norekin

Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza
Tel.: 945 019696 / 945 019935

Erantsi beharreko agiriak ---
Dagokion tasa

Honako dekretu honetan araututakoak: 1/2007 LEGEGINTZA DEKRETUA, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoa.


Eskabideak aurkezteko lekua

Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza
Tel.: 945 019696 / 945 019935

Tramiteen deskripzioa ---
Egitura Atal Ebazlea

Industria Administrazio eta Segurtasuneko Zuzendaritza


Ebazteko epea

---

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

---

Bestelako Agiriak ---
Oharrak

---

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

07/02/2013