Diru-laguntzen Plan Estrategikoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarena, 2024, 2025, eta 2026. urteetarako

Helburuak

 1. Planaren justifikazioa.

  Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluak ezartzen duenez, nahitaez eduki behar da diru-laguntzen plan estrategiko bat, eta bertan identifikatu behar dira, sailen diru-laguntzei dagokienez, diru-laguntzen aplikazioaren bidez lortu nahi diren helburu eta ondorioak, diru-laguntza horiek emateko beharrezko epea, aurreikusten diren kostuak, eta haien finantzaketa-iturria, eta beti aurrekontu-egonkortasuneko helburuak bete beharko dira.

  Halaber, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 11.4 artikuluak xedatzen du diru-laguntzen plan estrategikoek hiru urterako aurreikuspenak jaso ahal izango dituztela

  Manu hori betetzeko sailek izan beharreko jarduna bideratzeko, 1/2015 zenbakiko zirkularra onartu zuen Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, diru-laguntzen plan estrategikoak egiteari buruzkoa, zenbait neurri biltzen dituena plan horiek egin eta onartzeari begira.

  Zirkular hori betetzeko egin da plana, zirkular horretan ezarritako edukiarekin eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean eskatutakoa beteta.

 2. Aplikatu beharreko eremua.

  Planak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Sailaren diru-laguntzen arloko jarduera biltzen du.

  Planari ezarritako denbora-tartea 2024eko, 2025ko eta 2026eko  aurrekontu-ekitaldiak dira.

 3. Proiektuaren edukia

  Aurreikusitako diru-laguntza jardunak jasotzen dituzten ardatzak biltzen ditu planak, betiere gobernu-programaren konpromisoei lotutako ardatz horietako bakoitzari jarraikiz.

  Ondoren, identifikatu egiten ditu, laburpen gisa, diru-laguntza programa guztiak egikaritzeko aurreikusitako kostuen datu globalak, eta programa horiek sailak bere egituran dituen antolakunde-unitateekin lotzen ditu.

  Azkenik, planak fitxa bat biltzen du diru-laguntza programetarako, eta bertan bilduko ditu helburuak, ekintzak eta adierazleak, aurreikusitako denbora-jokalekuarekin, helburu dituen sektoreak, diru-laguntzak emateko prozedura, beharrezkoak diren aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publikoaren ehunekoa.

 4. Erronka estrategikoen eta helburuen identifikazioa

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Sailaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa 2020-2024 bitarteko XII. Legealdiko Gobernu Programaren konpromisoekin lerrokatzen da, eta, konpromiso horien barruan, sailaren jardun-eremuak direnekin, honako hauekin, hain zuzen ere:

   1. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa
    1. Industria eta nazioartekotzea

     Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira:

     • Garapen Industrialerako eta Nazioartekotzerako Plan Estrategikoa onartzea
     • Euskadin errotutako 4.0 industria eta adimen artifiziala garatzea
     • Enpresa txiki eta ertainak babestea
     • Enpresa-azpiegiturak eta lurzoru industriala
     • Lehentasunez jardun beharreko eskualdetan eta udalerrietan berariazko jarduketa-planak egitea eta zailtasunak dituzten edo berregituratze-prozesuetan dauden enpresei laguntza ematea
     • Enpresa Nazioartekotzeko Programa 2025 onestea “Garapen Industrialerako eta Nazioartekotzerako Plan Estrategikoan” txertatuta
    2. Ikerketa eta berrikuntza

     Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira:

     • Espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan Estrategiko berria 2030eko ikuspegiarekin
     • Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistemaren emaitzak eta bikaintasuna hobetzea
     • Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistema nazioartekotzea
     • Ikerketaren eta berrikuntzaren eremuko inbertsioak handitzea
     • I+G proiektu estrategikoak, erosketa publiko berritzailea eta zibersegurtasun industriala indartzea
     • Berrikuntza indartzea enpresa txiki eta ertainetan
     • Talentu teknologikoa garatzea eta erakartzea
     • Ekintzailetza berritzailea babestea
    3. Elikadura eta landa- eta kostalde-garapena

     Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira:

     • Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea.
     • Arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea.
     • Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde-ingurunea zaintzea.
     • Euskal nekazaritzako elikagaien sektorea indartzea, ekintzailetzaren, berrikuntzaren eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren erreferente gisa.
     • Euskadi Europako hegoaldeko bioekonomiaren interesgunea bihurtzea.
   2. Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa
    1. Energia-estrategia berria

     Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira:

     • Energia-eraginkortasuna handitzea autokontsumoa eta banatutako sorkuntza sustatuz.
     • Iturri berriztagarrien erabilera areagotzea energiaren azken kontsumoan.
     • Ikerketa energetikoko euskal estrategian sakontzea, enpresa-egitura eta enplegua berpizteko eragile gisa.
     • Bidezko energia-trantsizioa bermatzea.
    2. Klimaren aldeko ekintza

     Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira:

     • Irmoki egitea aurrera karbonoan baxua den ekonomia baterantz, enplegua sortzeko eta garapen industrial zein teknologikorako aukera gisa.
     • Klima-gobernantzako eredu berri bat sustatzea.
    3. Ekonomia zirkularra bultzatzea

     Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira:

     • Enplegu berdea eta berrikuntza sustatzea ekonomia zirkularraren eremuan.
     • Hondakinak murriztea eta horien birziklapena eta balorizazioa areagotzea.
    4. Ingurune naturalaren kontserbazioa eta biodibertsitatea zaintzea

     Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira:

     • Uraren eskuragarritasuna eta kalitatea eta kudeaketa jasangarria bermatzea.
     • Ingurumen-politika aurreratua eta ingurune naturalaren eta ekosistemen hobekuntza sustatzea, biodibertsitatea eta lurreko zein itsasoko habitat nagusien defentsa sustatuz.

  Legegintzaldia

  XII. Legegintzaldia