28.- Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana.

IDENTIFIKAZIOA

Helburuak

Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana martxan jartzeko arrazoiak honako hauek dira:

a)      Hezkuntza-sisteman  azken harmakaden aurrerapen handiak egon arren azken eskola hezkidetzaile ez da lortu.

b)      Sektore guztietatik heziketa-sistemara premiatzen da erantzun integrala genero-indarkeriaren aurrean ematera eta aktiboki bere prebentziorako lan egitera.

c)      Bermatzen duen marko arauemaile zabala dago, premiatzen du eta heziketa-Administrazioa behartzen du emakumeetako berdintasun erreala era aktiboan bultzatzen duten neurriak eta, dimentsio guztietan, gizonak abiaraztera: kurrikularra, antolatzailea, beste batzuk...

d)      Heziketa-sistema sozializazio-agente adierazgarrienetako bat da eta mekanismo bat bezala erabili behar dugu emakumeetako eta gizonetako berdintasunean aurrera egiteko. Ezinbestekoa, nesketako garapen integrala eta umeak, sexu-generoa sistema inposatzen duen dikotomia alde batera utzita, bultzatuz, pertsona guztien heziketa integrala eskaintzea den.

Plan hau lantzen da hez dezala diskriminazioko eta genero-indarkeriako forma guztia arbuiatzean, eta orientazioa posible egin dezala hezkidetzaile, pertsonen garapen integralean, estereotipoak eta sexuaren arabera rolak alde batera utzita, oinarritutako eskolako modelo bat bermatzea akademikoa profesional eta ez sexista, parte-hartzea eta heziketa-komunitatearen pertsona guztien inplikazioa kontatu.

Saila

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

Denborazko konpromisoa

Plan hau 2013-2014 ikasturtetik 2015-2016 ikasturtera garatuko da. Denboraldi horretan, Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiten ari da eta horren ondorioz beste ikasturte bat gaineratu da.

Garatzeko jarduerak eta baliabideak

Hiru helburu estrategiko eta bederatzi espezifiko ezarri dira:

1.- Hezkuntza-sistema hornitzea hezkidetzazko eskola-eredua era koordinatuan bultzatzeko egiturez eta pertsonez.

 • 1.1. Irakasleak eta hezkuntza-komunitatea trebatzea, beren esku-hartzeak hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa aintzat hartuz egingo direla bermatzeko.
 • 1.2. Ikastetxeetan hezkidetza eta berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko koordinazioko figurak eta egiturak garatzea.
 • 1.3. Irakasleen eta hezitzaileen langile hornikuntza prozesuetan hezkidetzan trebakuntza sustatu.
 • 1.4. Koordinazioa bultzatzea, hezkuntzaren arloan dauden ekimenak eta programak koherenteak izan daitezen genero ikuspegiari dagokionez.

2.- Eskola mistoan eraldaketa-prozesuak bultzatzea hezkidetzazko eskola baterantz joateko

 • 2.1. Ikastetxeek beren kulturan, politiketan eta jardunbideetan genero-ikuspegia txerta dezaten bultzatzea.
 • 2.2. Tutoretza- eta orientazio-planetan genero-ikuspegia txertatzea.
 • 2.3. Eskola-komunitateko arlo ezberdinen arteko lankidetza bultzatzea.

3.- Genero-indarkeria eta sexismoa sorburua duten indarkeria-mota guztiak prebenitzeko, garaiz detektatzeko eta horiei erantzun eraginkorra emateko mekanismoak abian jartzea.

 • 3.1.  Genero -indarkeriaren sozializazio prebentiboa sustatzea.
 • 3.2 Genero-indarkeria eta sexismoa sorburua duten indarkeria-mota guztiei azkar eta eraginkorki erantzuteko mekanismoak sortzea.

Aurreko adierazitako helburuak burutzeko jarduera batzuk:

 • Irakasleen sentsibilizazioa hezkidetzan, sexu eta afekti-bitate aniztasuna eta genero-indarkeriaren prebentzioan.
 • Ikastetxe askori berariazko prestakuntza ematea eskola mistoa eraldatzeko prozesuak abian jartzeko, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa sustatuko dituen eskola baterantz.
 • Ikastetxeetan hezkidetzako irakasle arduradunak eta Ordezkaritza Organo Gorenetan berdintasun-ordezkaria izendatzea, eta hezkuntza-komunitate osorako koordinazio- eta partaidetza-egiturak sortzea.
 • Saileko zerbitzu estrategiko bakoitzean (Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzan, Hezkuntza Ikuskaritzan, irakasleei laguntzeko zerbitzuan, ISEI-IVEIn) hezkidetzako eta genero-indarkeria prebenitzeko arduradunak izendatzea.
EBALUAZIOA

Planeko kudeaketa organoak

Hezkuntza berriztatzeko Zuzendaritza

Segimendu eta ebaluaziorako organoak

 • Jarraipen-batzordea.
 • Batzorde teknikoa.

Segimendu eta ebaluaziorako formulak

Planak adierazle multzoak ditu, hiru helburu estrategikoei lotuak. Adierazle horiek planifikatutako emaitzen berri emango dute. Ebaluazio horren bidez, aldaketak eta hobekuntzak txerta daitezke Plana garatzen den bitartean. Horretarako, urtero neurtuko dira adierazle horiek, eta, modu orokorrean, Plana amaitu eta gero.

Planaren eragina neurtzeko, kuantifikatutako helburu batzuk garatu dira.

Azkenik, hezkuntza-sisteman izan diren aldaketak neurtzeko, Planak aurreikusten dituen jardueretako bat ISEI-IVEI erakundeak azterlan bat egitea da, hezkidetzan eta genero-indarkeriaren prebentzioan oinarritutako eskola-ereduaren garapenari buruzko informazioa izateko.

Azken ebaluazioa

Ebaluazio data: 2017/06/30
Azken aldaketa: 2016/01/13