Arautegia

Inprimatu

18/2023 DEKRETUA, otsailaren 7koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita, batetik, Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak eta, bestetik, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen dituen Dekretua.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 34
 • Hurrenkera-zk.: 834
 • Xedapen-zk.: 18
 • Xedapen-data: 2023/02/07
 • Argitaratze-data: 2023/02/17

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 10.39 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak du gazte-politikaren arloan eskumen osoa.

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 3.1.i-bis) artikuluak ezartzen duenez, Lehendakariari dagozkio gazteriaren arloari buruzko eginkizunak.

Gazteriaren martxoaren 10eko 2/2022 Legearen 8.1 artikuluaren arabera, Eusko Jaurlaritzari dagozkio legegintzako ekimena eta erregelamenduak emateko ahala, eta, 31.3 artikuluaren arabera, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak erregelamendu bidez ezarriko du zer baldintza bete behar dituzten prestakuntza-moduluak, espezialitateak eta bestelako prestakuntza-jarduerak ematen dituzten eskolek onetsiak izateko, gazteriaren arloan eskumena duen sailak proposatuta, betiere.

Bestalde, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.c) 2 artikuluaren arabera, lurralde historikoei dagokie gazteria-politikari buruzko erakunde komunen legeria betearaztea beren lurraldean.

Era berean, martxoaren 10eko 2/2022 Legearen 8.2 artikuluak ezartzen duenez, foru-aldundiei dagokie gazteriaren arloko arauak betearaztea, legean bertan eta hura garatzeko araudian xedatutakoaren arabera. Bestalde, legearen 10.d) artikuluak ezartzen duenez, foru-administrazioei dagokie, beren lurralde-eremuaren barruan, betiere, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak izendapen ofizialez onartzea, bai eta haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak trebatzeko moduluak ere, eta lurraldez gaindiko esparrukoak ez diren diplomak ematea.

Martxoaren 10eko 2/2002 Legearen bigarren xedapen indargabetzaileak ezartzen duenez, lege horrek geroagoko erregelamendu-xedapenetara igortzen dituen gaietan, eta xedapen horiek ematen ez diren bitartean, legea indarrean jarri aurretik indarrean zeuden maila horretako arauak aplikatuko dira kasu bakoitzean, eta horien artean berariaz aipatzen da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretua, batetik, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak eta, bestetik, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautu zuena.

Azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren bidez arautzen dira, batetik, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak eta, bestetik, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua. Bestalde, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko urriaren 27ko Aginduaren bidez, aipatutako dekretu horren I. eta II. eranskinak eguneratu ziren.

Arestian aipatutako dekretuaren 9. artikuluak adin-eskakizun batzuk jasotzen ditu haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako hezitzaileak trebatzeko eskoletan parte hartu ahal izateko, eta eskakizun horiek eguneratu egin behar dira gaur egungo errealitatera; izan ere, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako prestakuntzan parte hartzeko eskabidea egiten duten gazteen adin-tartea aurreratu egin da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuan finkatu denarekin alderatuta.

Adierazitako guztiagatik, dekretu honen helburua da haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako hezitzaileak trebatzeko prestakuntza-moduluetan parte hartzeko gutxieneko adina aldatzea.

Horrekin batera, arau honen bidez eguneratu egingo dira zenbait araudi-erreferentzia, eta hizkera inklusibora egokituko da azaroaren 2ko 419/1994 Dekretua; egokitzapen hori ez da beharrezkoa aipatutako arauaren euskarazko bertsioan, baina bai gaztelaniazkoan, gai horri dagokionez uniformetasuna eman behar baitzaio dekretuaren gaztelaniazko testu osoari. Hain zuzen ere, 2016an I. eta II. eranskinak aldatu ziren, hizkuntzaren erabilera ez-sexistarako gomendioak betez, baina dekretuaren gaztelaniazko bertsioaren gainerako edukiak ez ziren egokitu, eta 1994an emandako idazkeraren arabera formulatuta daude oraindik. Beraz, hizkera inklusiboarekin bat ez datozen esamolde batzuk daude testuan, eta beste batzuk, inklusiboak izan arren, ez dira egokiak estiloaren eta gramatikaren ikuspegitik.

Horrenbestez, Lehendakariak proposatuta, bat etorriz Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko otsailaren 7an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, hau

Decreto de reconocimiento oficial de las escuelas de formación de educadores y educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil, y de los cursos de formación de monitores y monitoras y de directores y directoras de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, así como el acceso a los mismos.

 1. Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak izendapen ofizialez onartuak izan daitezen eskabideak, prestakuntza-jarduera gehienbat zein lurralde historikotan burutuko den kontuan hartuta, bakoitzari dagokion foru-aldundiko gazteria-erakundean aurkeztuko dira, bai zuzenean, bai Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako bideetatik edozein erabiliaz eta ondoren aipatutako dokumentazioarekin batera:

 1. Haur eta gazteen aisialdiko hezkuntza-jardueretako begiraleak prestatzeko ikastaroa osatzen duten prestakuntza-moduluetan parte hartu ahal izateko, interesdunek honako adin-baldintza hauek bete beharko dituzte:

  Prestakuntza teorikoaren etapari dagozkion moduluetan sartzeko, interesdunek 17 urte beteta izan beharko dituzte, edo modulua hasten den urtearen barruan betetzekoak izan.

  Prestakuntza praktikoaren etapari dagokion moduluan sartzeko, interesdunek 18 urte beteta izan beharko dituzte, edo modulua hasten den urtearen barruan betetzekoak izan.

  Nolanahi ere, haur eta gazteen aisialdiko hezkuntza-jardueretako begirale-diploma ofiziala emango zaie prestakuntza-ikastaroari dagozkion modulu guztiak gainditzen dituzten pertsonei, baldin eta gutxienez 18 urte badituzte.

 2. Haur eta gazteen aisialdiko hezkuntza-jardueretarako zuzendari izateko formakuntza-moduluetan parte hartu ahal izateko, kasuan kasu eskolak berak izan ditzakeen baldintza osagarriez gainera, honako betebehar hauek errespetatu beharko dituzte interesdunek:

  21 urte beteta izatea, edo matrikulazio urte barruan betetzekoak izatea.

  Ikastaro hasieran, haur eta gazteen aisialdirako hezkuntza-jardueretarako begirale izateko agiri ofizialaren jabe izatea.

  Bigarren Hezkuntza edo horren baliokide den beste mailaren bat gaindituta izatea edo, kanpotik etorriz gero, jatorrizko estatuko hezkuntza sisteman horren pareko dena.

 1. Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko ikastaroaren hasiera ofizialerako eskatutako dokumentazioa:

  1. Eskolak eman nahi dituen ikastaroetako bakoitzaren berri emateko jakinarazpena idatziz, ikastaroak banan-banan zein multzoka aipatuz. Era berean, kasu bakoitzean aukeratutako trebaketa-plana adieraziko da, eta eskabidea egin duen eskola legez ordezkatzeko gaitasuna duen pertsonak izenpetuko du. Eskolek elektronikoki izango dute harremana administrazioarekin, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoarekin.

  2. Trebaketari buruzko egitarau osoa:

   1. Ikastaro bakoitzeko pedagogia eta arduradun taldeak osatzen dituztenen zerrenda.

   2. Ikasturte edo ikastaro bakoitzean matrikulatutako ikasle guztien zerrenda osoa.

   3. Egutegia eta denbora banaketa, arloak, lekuak, egunak, ordutegiak eta irakasleak kontuan izanda.

 2. Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko ikastaroaren bukaera ofizialerako eskatutako dokumentazioa:

  1. Ikastaro bukaerako txostena:

   Egindako ikastaro bakoitzari buruzko ebaluaketa orokorra:

   1. Lekuak, egunak, irakasleak, gaiak eta orduak.

   2. Praktikaldiak egin diren lekuak edo plangintzak, eta banakako ebaluaketa-agiriak.

   3. Azken ebaluaketarako erabilitako irizpideen txosten zehatza, ikasle bakoitzak, irakatsitako edukiak zein mailatan bereganatu dituen eta zenbaterainoko parte hartzea izan duen ebaluatuz.

  2. Ikastaroaren ebaluaketa agiria, bertan honako hauek zehaztuta:

   1. Gaitzat jotako ikasleak.

   2. Gai ez izateagatik baztertutako ikasleak.

   3. Ebaluatzeko dauden ikasleak».

Dekretu honen artikuluetan xedatutakoa gorabehera, azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren gaztelaniazko bertsioan Educadores/as, Monitores/as, Directores/as, Monitor/a eta Director/a esamoldeekin lotutako gainerako hitzen ordez honako hauek jarriko dira, hurrenez hurren: Educadores y Educadoras; Monitores y Monitoras; Directores y Directoras; Monitor o Monitora, eta Director o Directora.

Dekretu hau indarrean sartu aurretik moduluren bat hasteko eskatutako dokumentazio guztia dagokion foru-aldundiko organo eskudunari bidali dioten ikastetxeek, azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren III. eranskinean zehaztutakoaren arabera, izena emandako ikasleen zerrenda aldatu ahal izango dute dekretu honetan xedatutakoari heltzeko, modulu hori hasita ez badago, betiere.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko otsailaren 7an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.