[pre_ll_2015]  Ekintza humanitarioa deiladia (Finantziaketa iraunkorreko linea-Larrialdietarako laguntzak)

LABURPENA
Xedea

Otsailaren 19ko 31/2008 Dekretuak araututako ekintza humanitariotarako laguntzen 2015. urteko ekitaldirako deialdia egitea da ebazpen honen xedea, Garapen Lankidetzarako Funtsaren kargurako ekintza humanitariotarako laguntzak arautzen baititu dekretu horrek.

Eskatzaileak (erakundeak zein pertsonak)
 • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea
  • Legez eratuta egotea
  • Estatutuen Helburua
  • Zerga-betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ordainduta izatea
  • Esperientsiaren laburpena (Meritoa)
  • Atzerriratutako langileak
  • Plan estrategikoa (Meritoa)
  • Genero Berdintasunerako Ekintza Plan (Meritoa)
  • Nagusi Egoitza
 • Erakundeen partzuergoa Informazio xehatua
  Eskakizunak:
  • Administratiboa baldiltzak
  • Hitzarmena
  • Helbide bakarra
Betekizunak eta merezimenduak
 • Dagokion deialdiaren aurrekontu-ekitaldiaren barruan hastea
 • Tkiko erakundearen bitartez egitea
 • Iraupen gehiago
 • Diru-laguntza muga
 • Printzipio humanitarioak
 • Krisia
 • Koordinazioa
 • Genero-ikuspegia
 • Babesgabetasuna eragiten duten faktoreak murrizketa
 • Ingurumena
 • Mapa
 • Krisialdiaren inguruan
 • Matrisea
 • Aurrekontua
 • Bidegarritasuna
 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei. Informazio xehatua

  Ez dago agiririk aurkeztu beharrik baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko.

Prestazio ekonomikoa

A esta línea de financiación se destinará un mínimo del 30% de los fondos previstos en la orden de convocatoria correspondiente. Para el año 2015 será de 1.200.200 euros repartidos entre la Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y la línea de financiación permanete para ayudas de acción humanitaria.

Ordainketa-modua:

Ordainketa bakarraren bidez ordainduko dira laguntzak, behin diru-laguntza emateko ebazpena eman ondoren

ESKAERA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK
Beste izapide batzuk
Izapide hauek aukerakoak dira. Zeure ekimenez egin ditzakezu edo Administrazioak horretarako aukera daukazula jakinarazten dizunean.
EBAZPENA ETA ERREKURTSOAK
Ebazteko epea
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.
Diru-laguntza emateko modua
Lehiaketa
Isilbidearen ondorioak
Gaitzetsiak
Errekurtsoak
 • Gora jotzeko errekurtsoa

  Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  • Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka.
  • Zuzenean edo zeharka auziaren muina erabakitzen duten edo prozedurak aurrera egitea eragozten duten izapidezko egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  • Errekurritutako egintza ematen duen organoari edo haren goragokoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  • 3 hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten:

  • Errekurtsoa baietsitzat joko da, baldin eta presuntziozko egintza errekurritu baduzu.
  • Errekurtsoa ezetsitzat joko da, baldin eta egintza espresu bat errekurritu baduzu.

   Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.
  • Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.

  Informazio gehiago: 30/1992 Legea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearena (VII. titulua, Egintzak administrazio-bidetik berrikustea),

  Aurkeztu beharreko dokumentuak
 • Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

  Aukerako berraztertzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da. Honen bidez, administrazio-organo bati eskatzen zaio berak emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko.

  Zer egintzaren aurka jartzen da?

  Administrazio-bideari bukaera ematen dioten egintzen aurka.

  Zer organori jartzen zaio?

  Errekurritutako egintza ematen duen organoari.

  Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?

  • Hilabete, egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
  • 3 hilabete, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.

  Zer epe dauka Administrazioak ebazteko?

  Hilabete.

  Epe horretan Administrazioak ez badizu ebazpena jakinarazten, errekurtsoa ezetsitzat joko da.

  Zer errekurtso jar dezakezu gero?

  Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialetik.

  Informazio gehiago: 30/1992 Legea, Herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearena (VII. Titulua, Egintzak administrazio-bidetik berrikustea).

  Aurkeztu beharreko dokumentuak